Kyokushin karate

Borstkas

Borstkas
Hara
Maag
Hizo
Milt
Kata
Schouder
Kintama
Kruis
Kosh
Heup(en)
Mizo-ochi
Solar plexus
Mune
Borst
Rokkosto
Rib(ben)
Senaka
Rug
Sinsho
Hart
Sokei
Kruis

Shuto Hiraken
shuto hiraken